• aparat
+98 28 336 92 361

تستر

عنوانتوضیحاتدانلود
1کاتالوگ دستگاه:001: معرفی دستگاه و تجهیزات تستر AMT105*3-1)
2قسمت‌های مختلف دستگاه در نمای سه‌ بعدی001: قسمت‌های مختلف دستگاه و نحوه مونتاژ دستگاه*5-2)
3آشنایی مختصر با قسمت‌های مختلف AMPro001: شروع کار با نرم‌افزار AMPro*6-1)
4صفحه نخست نرم‌افزار001: صفحه‌ی نخست نرم‌افزار*6-1-1)
5رابط کاربری نرم‌افزار001: رابط کاربری نرم‌افزار*6-1-2)
6رابط کاربری نرم‌افزار002: رابط کاربری نرم‌افزار*6-1-2)
7نصب نرم‌افزار001: در این فیلم نحوه نصب نرم افزار توضیح داده می‌شود.*6-2-3)
8ارتباط با AMT001: چگونگی ارتباط به دستگاه تستر AMT*6-2-6)
9IP پیش‌فرض001: ریست کردن IP*6-2-6-3)
10Bootloader001: آپدیت دستی Firmware دستگاه*6-3)
11پنجره Number of Decimal Places Settings001: پنجره Number of Decimal Places Settings*6-6)
12پنجره Number of Decimal Places Settings002: پنجره Number of Decimal Places Settings*6-6)
13اتصال همزمان به چند تستر AMT105001: اتصال همزمان به چند AMT*6-7)
14زبانه Analog Output 001: زبانه‌ی Analog Output*7-11-1)
15 زبانه‌ی Binary Input001: زبانه‌ی Binary Input*7-11-2)
16 زبانه‌ی Binary Input002: زبانه‌ی Binary Input*7-11-2)
17زبانه Connection and Firmware001: پنجره Preference زبانه‌ی Connection and Firmware*7-11-7-2)
18زبانه Hardware001: پنجره Preference زبانه‌ی Hardware*7-11-7-3)
19زبانه Room001: شروع کار با Preferences*7-11-8)
20بخش Report001: نحوه تغییر تنظیمات پیشفرض Report نرم‎افزار*7-11-8-3)
21قسمت Templates001: پنجره‌ی Preferences زبانه‌ی Room قسمت Templates*7-11-8-4)
22زبانه Directory001: زبانه‌ی Directory و Cache*7-11-9)
23تست دیفرانسیل طولی001: تست دیفرانسیل طولی*10-7)

رله

به زودی ...