• aparat
+98 28 336 92 361

تستر

عنوانتوضیحاتدانلود
1نصب نرم‌افزار001: در این فیلم نحوه نصب نرم افزار توضیح داده می‌شود.
2صفحه تست Sequencer001: معرفی صفحه تست sequencer
3ماژول Table View001: توضیح کلی ماژول table view
4قسمت مربوط به شماره State001: قسمت مربوط به شماره ی State وتوضیح راست کلیک این ستون
5گزینه Insert Z Shot001: توضیح پنجره ی Insert Z Shot
6راست کلیک ستون فاز001: توضیحات راست کلیک روی ستون فاز در همه‎ی حالات
7قسمت Binary Out001: توضیحات قسمت‌های binary out، Trigger، Type، comment
8ماژول Detail View001: معرفی ماژولdetail view، زبانه یAnalog out، بخشstate type، بخش set Mode and fault type و بخش analog output channel
9State Quick001: تعیین نوع(state type : quick) و توضیحات مربوط به آن
10قسمت Step Value001: کار با بخش Step در Quick
11بخش Quick Setting001: توضیحات بخش quick setting وقتی state type از نوع quick باشد
12گزینه Delta T001: ادامه ی توضیحات ماژول detail view بخش delta T زمانی که state typeروی quick تنظیم شده باشد
13Step Ramp001: توضیح قسمت های Start Value، Step Value و Final Value و همچنین Con in Freq Stepدر Step Ramp
14Step Ramp002: توضیح قسمت هایReset Value ___RampDescription ___Step Ramp Setting و Simple Mode در Step Ramp
15Continuous Ramp001: توضیح قسمت های Start Value، Continuous Ramp Setting، Final Values وOffset Value در Continuous Ramp
16Harmonic001: توضیح قسمت های Analog Output Channels، .#2و Free_Order Harmonic #1.در Harmonic
17Transient001: توضیح زبانه Analog Out وقتی در حالت Transient باشد .
18جدول مقادیر001: توضیح قسمت جدول مقادیر وقتی State Type ازنوعTransient باشد.
19Tracking 001: توضیح بخش tracking در ماژول Detail View
20بخش Binary Output001: توضیح قسمت bInary output ها ،در بخش Ztracking ، ماژول Detail View
21زبانه Binary Out001: توضیح زبانه Binary Out در ماژول Detail View، توضیح زبانه Trigger
22زبانه Trigger001: توضیح بخش State Termination ، گزینه های Time out ، Space Key Press ، Condition as Specified Below و بخش Binary Trigger Condition
23بخش Trigger Logic Minimum Time001: بخش Trigger ، توضیح قسمت های ،Trigger Logic Minimum Time و Delay After Binary Trigger و توضیح بخش Report Setting
24ماژول Measurement View001: معرفی ماژول Measurement View
25زبانه Time Assessment001: توضیح زبانه Time Assessment و موارد استفاده شده در جدول:Name ،Ignore Before ،Ignore After ، Start1 و Stop
26قسمت T Nom001: توضیح زبانه Time Assessment قسمت Tnom ، Tdev+ ، ،Tdev- ، T Act ، Tdev ، Assessment ، ___User Comment
27Copy001: توضیح راست‌کلیک‌های فعال در زبانه Time Assessment: Copy ، Paste ، Insert ، Add ، Delete ، Link to XRio ، Remove Link
28زبانه Level Assessment001: توضیح زبانه level Assessment و موارد استفاده شده در جدول .و نکات مربوط به Level Assessment
29زبانه Ramp Assessment001: توضیحات زبانه Ramp Assessment در ماژولView Measurement
30زبانه Ramp Assessment002: ادامه توضیحات زبانه Ramp Assessment در ماژولView Measurement
31زبانه Calculated Assessment 001: توضیحات زبانه Calculated Assessment و موارد استفاده شده در جدول مقادیر Calculated
32زبانه Transient Assessment001: توضیحات زبانه Transient Assessment در ماژولMeasurement View
33زبانه Transient Assessment002: ادامه توضیحات زبانه Transient Assessment در ماژولMeasurement View
34زبانه Transient Assessment003: ادامه توضیحات زبانه Transient Assessment در ماژولMeasurement View
35صفحه تست دیستانس001: مفهوم زمان در روم دیستانس
36صفحه تست دیستانس002: آشنایی کلی با روم دیستانس
37ماژول Test View001: تعریف Shot Test و check Test و Search Test در روم دیستانس
38زبانه Shot Test001: توضیحات ماژول Test View زبانه Shot Test
39بخش Test Point001: توضیح زبانه shot Test بخش Test point
40قسمت %001: مفهومZ Relative
41بخش Detail001: توضیح زبانه shot Testبخش detail
42قسمت t nom001: زمان عملکردی هر زون در روم دیستانس
43بخش Fault Type001: توضیح fault loop
44تعداد نقاط تست001: نحوه ایجاد shot در روم دیستانس
45دکمه Sequence001: توضیح در مورد دکمه Sequence در زبانه Shot Test در ماژول Test View در روم دیستانس
46جدول Shot001: توضیح جدول shot
47گزینه Show/Hide001: آشکار یا پنهان کردن جدول shot
48قسمت Apply & Start Test001: پارامترهای جدول shot
49زبانه‌ Check Test001: توضیح زبانه ی Check Test
50بخش Search Line001: توضیح درباره ی‌زبانه ی search test
51بخش Constant Test Current001: توضیح روش جریان ثابت و توضیح کلی (قسمت 1)
52بخش Maximum Fault Impedance001: توضیح بخش max fault impedance در زبانه‌ی setting
53بخش Constant Test Voltage001: توضیح روش ولتاژ ثابت توضیح کلی(قسمت 1)
54بخش Constant Test Voltage002: توضیح روش ولتاژ ثابت وتوضیح جزئی و تاثیرات این روش(قسمت2)
55بخش Fault Inception001: توضیح در مورد زاویه ی خطا یا fault inception
56بخش Fault Inception002: توضیح کلی درباره‌ی مد های fault inception
57ماژول ZT Diagram001: آشنایی با ماژول ZT Diagram
58ماژول ZT Diagram002: پیدا کردن زمان تلرانس های نواحی مختلف
59ماژول ZT Diagram003: برخی از ویژگی های شکست تلرانس در نمودار ZT
60صفحه تست دیفرانسیل001: توضیح کلی روم دیفرانسیل
61زبانه Shot Test 001: توضیح زبانه Shot Test و اضافه کردن نقاط تست
62بخش Detail001: توضیح قسمت Detail
63بخش Fault Type001: توضیح قسمت Fault Type در زبانه Shot Test (ِDifferential Room)
64دکمه Sequence001: توضیح دکمه Sequence و ایجاد نقاط در مسیر یا زاویه مشخص
65زبانه Check Test 001: توضیح اجزای زبانه Check Test
66زبانه Search Test001: توضیح زبانه Search Test و نحوه کشیدن خط سرچ
67زبانه Search Test002: توضیح دکمه های زبانه Search Test
68جدول Search001: توضیح جدولSearch در روم دیفرانسیل
69جدول Search002: توضیح راست کلیک قسمت های مختلف جدول Search در روم دیفرانسیل
70زبانه‌ Stability001: توضیح زبانه Stability (پایداری ترانس)
71زبانه‌ Stability002: جدول Stability ، گزینه های Add ، Remove ، Add to
72Prefault Time001: توضیح قسمت Prefault ، زبانه Setting ، روم دیفرانسیل
73Max Fault Time001: توضیح قسمتMax Fault Time (Abs)
74Max Fault Time002: ادامه Max Fault Time و توضیح Max Fault Time (Rel)
75PostFault Time001: توضیح قسمتPost Faut
76Delay after Trigger001: توضیح زمان Delay After Trigger
77Time Reference001: توضیح Time Reference ، Fault Inception و Starting
78قسمت Load Current001: توضیح قسمت Load Current از زبانه Setting روم دیفرانسیل
79Trigger001: توضیحات زبانه Trigger ،و استفاده از قوانین منطقی برای تست
80زبانه AMT001: توضیح جدول IP ها
81زبانه AMT002: توضیح در مورد وارد کردن IP دستگاه
82زبانه AMT003: توضیح در مورد نحوه اتصال به دستگاه و به‌روز رسانی
83دکمه‌ی Set to AMT001: طریقه تغییر IP دستگاه
84زبانه Hardware001: تنظیمات مربوط به فن دستگاه و توضیح در مورد رم دستگاه Vebko و نحوه چک کردن آن و تعیین محدوده دما برای دستگاه
85زبانه Hardware002: توضیح در مورد حداکثر دمای دستگاه و ارت دستگاه و کانال‌های جریان ولتاژی دستگاه
86زبانه Hardware003: توضیح قسمت Binary Input Status (مشخص شدن وضعیت اتصال کوتاه یا باز بودن Binary Input های دستگاه)
87زبانه Hardware004: توضیح در مورد بخش DC دستگاه
88زبانه Available Device001: توضیح زبانه Available Device و نحوه پیدا کردن IP دستگاههای متصل شده
89زبانه Room001: شروع کار با Preferences
90بخش Report001: نحوه تغییر تنظیمات پیشفرض Report نرم افزار
91قسمت Templates001: توضیحات مرتبط با بخش Template و توضیحات تکمیلی موارد دیگر
92زبانه Cache001: توضیح درباره جدول Cache و نحوه پاک کردن آنها
93منوها001: توضیح کلی Test Object
94منوها002: توضیح کلی Test Object
95منوها003: توضیح کلی Test Object
96قسمت Zones001: توضیح زونهای مختلف
97بخش Nominal Value001: توضیح بخش Nominal Values (تنظیم مقادیر اولیه برای object حفاظتی مورد تست)
98بخش CT Nominal Value001: توضیح قسمت CT Nominal Values (تنظیم نسبت تبدیل CT ها در اولیه و ثانویه)
99بخش Ibias Calculation001: محاسبات فرمول های مربوط به ibias و ضریب k(مشخصه خطای دیفرانسیلی)
100قسمت No combined characteristics001: توضیح قسمت No combined charactristics
101بخش Reference Winding001: توضیح بخش Reference Winding
102بخش Reference Current001: جریان رفرنس بر اساس جریان گذرنده از ترانس باشه یا بر اساس جریان گذرنده از CT
103بخش Zero Sequence Elimination001: اگر خطایی خارج از CT رخ بدهد جریان از طریق نوترال ترانس بر می گردد و جریان CT با جریان CT دیگر اختلاف پیدا می‌کند و رله تریپ می‌دهد
104قسمت Test Time Settings/Transformer Model 001: توضیح قسمت Test Time Setting (زمان انجام تست)
105بخش Diff Current Setting001: توضیحات بخش جریان نامی
106بخش Diff Time Settings001: توضیح بخش Diff Time Setting (زمان نامی تریپ رله)
107قسمت Current Tolerance001: توضیح بخش تلرانس جریان نامی
108قسمت Time Tolerance001: توضیح تلرانس زمان نامی
109زبانه Harmonic001: توضیحات زبانه Harmonic
110زبانه Elements001: توضیحات کامل در مورد کارایی المنت ، زبانه های مربوط به المنت و مکان آن در نرم افزار تست
111انواع المنت‌ها001: توضیح در مورد انواع المنت ها و خصوصیات هر المنت و نحوه فعال و یا غیرفعال بودن هر المنت
112خصوصیات یک المنت001: توضیحات کامل در مورد خصوصیات هر المنت و اجزایی که در هر المنت قابل ویرایش و مقدار می باشند و با فرض مقادیر مفروضه
113خصوصیات یک المنت002: توضیحات کامل در مورد خصوصیات هر المنت و اجزایی که در هر المنت قابل ویرایش و مقدار می باشند و با فرض مقادیر مفروضه
114دکمه‌ها001: توضیح در مورد اضافه ، کپی ، حذف ، بالا و پایین بردن هر المنت و توضیحات کامل در مورد تک تک کلیدهای این بخش
115صفحه‌ی تعریف مشخصه تریپ(Define Element Characteristics)001: توضیح در مورد صفحه‌ی تعریف مشخصه تریپ که می‌توانیم منحنی مشخصه ی خود را برای هر المنت تعریف و انتخاب کنیم
116پنجره Manage/Select Characteristic001: توضیح در مورد پوشه های موجود در صفحه Manage برای منحنی مشخصه های استاندارد و قابل تغییر
117پنجره Manage/Select Characteristic002: توضیح در مورد کلیدهای موجود در صفحه Manage برای منحنی مشخصه های استاندارد و قابل تغییر
118پنجره Manage/Select Characteristic003: ادامه توضیح در مورد کلیدهای موجود در صفحه Manage برای منحنی مشخصه های استاندارد و قابل تغییر
119بخش Range Limits001: توضیح RangeLimits که در مورد تست قسمتی از منحنی مشخصه را برای ما مورد آزمایش قرار می دهد
120بخش Reset Characteristic001: توضیح ریست شدن و رفتار منحنی مشخصه در استانداردهای IEEE و IEC
121قسمت دیاگرام I/t001: توضیح قسمت دیاگرام I/t در صفحه Manage برای منحنی مشخصه های استاندارد و قابل تغییر و توضیحSave User Defined
122صفحه‌ی تعریف رفتار رله‌ی جهتدار(Define Element Directional Behavior)001: توضیحات رله جهتدار
123قسمت Report View Setting 001: توضیح تمامی پارامترهای General Setting
124گزینه Header001: توضیح درمورد Header/Footer و آپدیت کردن logo
125انتخاب فرمت عکس‌ها در گزارش001: انتخاب فرمت Image Type گزارش‌گیری
126دکمه Browse Custom001: توضیح درمورد دکمه Browse Custom
127خروجی گرفتن از گزارش با استفاده از Test Sheetهای آماده001: توضیح در مورد فایل Excel شرکت متانیر
128فیلم های قدیمی001: فیلم قدیمی Power Swing Blocking Test : توضیحات power swing در روم سکوئنسر
129فیلم های قدیمی002: فیلم قدیمی Enable and Formula Of XRio Parameters : ادامه توضیحات XRio و enable کردن فرمول های XRio
130فیلم های قدیمی003: فیلم قدیمی Concept Of Rio XRio : مفهوم rio و XRio
131فیلم های قدیمی004: فیلم قدیمی Transient Primary Secondary : مفهوم primary secondary در تست حالت گذرا
132فیلم های قدیمی005: فیلم قدیمی Case : توضیحات درباره ی جعبه ی دستگاه و نحوه ی جای‌گذاری در آن
133فیلم های قدیمی006: فیلم قدیمی XRio From S1 : توضیحات نحوه‌ی لود کردن فایل XRio رله ی p441 از نرم افزار s1 studio
134فیلم های قدیمی007: فیلم قدیمی Pink Color in XRio : توضیحات رنگی شدن بلاک ها در xrio
135فیلم های قدیمی008: فیلم قدیمی XRio and Relay Config : توضیحات انواع لود کردن فایل های رله به دستگاه تست
136فیلم های قدیمی009: فیلم قدیمی XRio Parameters From Relay : توضیحات یکی کردن پارامترهای رله با فایل rio
137فیلم های قدیمی010: فیلم قدیمی Selective Report and Excel : توضیحات report در روم سکوئنسر
138فیلم های قدیمی011: فیلم قدیمی Concept of in Distance Room : مفهوم of% در روم دیستانس
139فیلم های قدیمی012: فیلم قدیمی Report Settings : توضیحات کامل درباره ی report روم دیستانس
140فیلم های قدیمی013: فیلم قدیمی V DC : نحوه ی دادن ولتاژ dc به رله در general setting
141فیلم های قدیمی014: فیلم قدیمی Transient Simple: توضیحات درباره ی تست حالت گذرا ـ لود کردن فایلcomtrade در تست حالت گذرا
142فیلم های قدیمی015: فیلم قدیمیMeasurement View : توضیحات در باره‌ی ماژولmeasurement view
143فیلم های قدیمی016: فیلم قدیمی Transient Advanced 1 : توضیحات تکمیلی درباره ی تست حالت گذرا
144فیلم های قدیمی017: فیلم قدیمی Transient Assessment: توضیحات درباره ی تست حالت گذرا بخش transient assessment
145فیلم های قدیمی018: فیلم قدیمیOvercurrent TestObject : توضیحات test object در روم overcurrent
146فیلم های قدیمی019: فیلم قدیمیercurrent Shots : توضیحات shot test در روم overcurrent
147فیلم های قدیمی020: فیلم قدیمی Layout: توضیحات layout در رومsequencer (صفحه بندی ماژول ها)
148فیلم های قدیمی021: فیلم قدیمی XRio Formula and Enable For ZIV: توضیحات فرمول نویسی xrio در رله ی ZIV
149فیلم های قدیمی022: فیلم قدیمی Layout Hide Show: توضیحات layout در روم دیستانس (صفحه بندی ماژول ها)
150فیلم های قدیمی023: فیلم قدیمی P632 Curve: تست رله دیفرانسیلP632
151فیلم های قدیمی024: فیلم قدیمی Find Refrences Of Xrio Parameters : پیدا کردن مرجع و پارامترهای Xrio گرفته شده
152فیلم های قدیمی025: فیلم قدیمی Fujitsu Laptop Installation: نحوه نصب نرم افزار در کامپیوتر
153فیلم های قدیمی026: فیلم قدیمی Debug Failed Search In Distance : توضیح درباره ی search test در روم Distance
154فیلم های قدیمی027: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-MainPage : توضیح درباره صفحه استارت
155فیلم های قدیمی028: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Conect&GPS_Sync: توضیح درباره preference (قسمت اول)
156فیلم های قدیمی029: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-General Setting: توضیح درباره preference (قسمت دوم)
157فیلم های قدیمی030: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Earth Error : توضیح درباره preference (قسمت سوم)
158فیلم های قدیمی031: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Test Object: توضیح درباره ی فایل های Xml روم دیفرانسیل
159فیلم های قدیمی032: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-HardwareConfig : توضیح درباره Hardware configuration
160فیلم های قدیمی033: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Report: تنظیم Report در تست دیفرانسیل
161فیلم های قدیمی034: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Transient : تست حالت گذرا
162فیلم های قدیمی035: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Distance & Diff : توضیح کلی تمامی روم ها و ماژول هایش
163فیلم های قدیمی036: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Switch off at zero-crossing : توضیحSetting در زبانه Switch Off at Zero Crossing
164فیلم های قدیمی037: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Link to XRio_01 : link to xrio توضیح
165فیلم های قدیمی038: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Link to XRio_02 : توضیحlink to xrio و trigger
166فیلم های قدیمی039: فیلم قدیمی (Ahvaz-95.06.09)-Harmonic : تست harmonic
167فیلم های قدیمی040: فیلم قدیمی (ahvaz-95.06.09)-p443 Test : توضیح درباره ی shot و check و search و بررسی نقاط آنها و تحلیل نقاط در signal view
168فیلم های قدیمی041: فیلم قدیمی (ahvaz-95.06.09)-p443 Test 02 : توضیح ignore و ماژول medium detail view و ZT Diagram و بررسی نقاط ایجاد شده
169فیلم های قدیمی042: فیلم قدیمی (ahvaz-95.06.09)-export Report To Secured Word : توضیح درباره ی export report
170فیلم های قدیمی043: فیلم قدیمی (ahvaz-95.06.09)-overcurrent : توضیح روم OverCurrent و PickUp drop و بررسی نقاط
171فیلم های قدیمی044: فیلم قدیمی (ahvaz-95.06.09)-State Sequencer : توضیح کلی در مورد State Sequencer بر اساس تست
172فیلم های قدیمی045: فیلم قدیمی (ahvaz-95.06.09)-State Sequencer_02 : زمان عملکرد تریپ
173فیلم های قدیمی046: فیلم قدیمی XRio-Match Case : مفهوم Rio وXRio
174فیلم های قدیمی047: فیلم قدیمی Quick : فعال کردن Report و تنظیمات Report برای تست Quick
175فیلم های قدیمی048: فیلم قدیمیBreaker Time : مفهوم Time Test در CB Test
176فیلم های قدیمی049: فیلم قدیمی Quick ShortKey : توضیح در مورد Manual Step ونکات دیگر در تست Quick
177فیلم های قدیمی050: فیلم قدیمی Mass Report : توضیح برای PDF کردن فایل ها بر اساس روم مورد نظر و تنظیمات دلخواه خود
178فیلم های قدیمی051: فیلم قدیمی Comtrade Edit 01 : توضیح در مورد لود کردن فایل خطایی ودرست کردن سیگنال ولتاژ چهارم براساس فایل با پسوند DAT درنرم افزارExcel (قسمت اول)
179فیلم های قدیمی052: فیلم قدیمی Comtrade Edit 02 : توضیح در مورد لود کردن فایل خطایی ودرست کردن سیگنال ولتاژچهارم براساس فایل با پسوند DAT درنرم افزارExcel (قسمت دوم)
180فیلم های قدیمی053: فیلم قدیمی Distance Tolerance : دقت درباره تلرانس های زمانی هر زون و خود Trip Timeها برای جلو گیری از تغییرات کلی شکل Impedance View
181فیلم های قدیمی054: فیلم قدیمی Distance Search Line Respect to ZT Diagram : آشنایی کلی از مفهوم ZT Diagram
182فیلم های قدیمی055: فیلم قدیمی How To Write The Xrio File: طریقه نوشتن XRio
183فیلم های قدیمی056: فیلم قدیمی Harmonics : توضیح قسمتHarmonic در روم Sequencer
184فیلم های قدیمی057: فیلم قدیمی Sample XRio Explain(Mohammadi) : بررسی و ساختار فایل Xrio
185فیلم های قدیمی058: فیلم قدیمی How To Write Part 1(Mohammadi) : ساخت Xrio برای یک رله جریان زیاد (1)
186فیلم های قدیمی059: فیلم قدیمی How To Write Part 2(Mohammadi) : ساخت Xrio برای یک رله جریان زیاد (2)
187فیلم های قدیمی060: فیلم قدیمی How To Write Part 3(Mohammadi) : ساخت Xrio برای یک رله جریان زیاد (3)
188فیلم های قدیمی061: فیلم قدیمی How To Write Part 4(Mohammadi) : ساخت Xrio برای یک رله جریان زیاد (4)
189فیلم های قدیمی062: فیلم قدیمی Transient-Mix Signals : نحوه جمع کردن دو سیگنال در فایل transient
190فیلم های قدیمی063: فیلم قدیمی Ramp Frequency : نحوه چسباندن فازها در رله های فرکانسی و step ramp در روم Sequencer
191فیلم های قدیمی064: فیلم قدیمی Synchronizer : سنکرون زاویه و ولتاژ
192فیلم های قدیمی065: فیلم قدیمی Synchronizer : توضیحاتی درباره خارج کردن دستگاه از جعبه و قرار دادن مجدد آن
193زبانه Test Object001: توضیح زبانه Test Object در روم Transformer
194زبانه‌ي Vector Group___ Turns Ratio and No Load001: توضیح زبانه VectorGroupTurnRatioNoLoad و نحوه تست نسبت تبدیل، گروه برداری و جریان بی‌باری ترانس
195زبانه Magnetic Balance001: توضیح زبانه Magnetic Balance در روم Transformer
196زبانه Winding Resistance001: توضیح زبانه Winding Resistance و نحوه تست مقاومت سیم پیچ ترانس در روم Transformer
197زبانه Leakage Reactance/ Short Circuit Impedance001: توضیح زبانه Leakage Reactance (تست UK%) در روم Transformer

رله

به زودی ...