• aparat
+98 28 336 92 361

تستر

عنوانتوضیحاتدانلود
1نصب نرم‌افزار001: در این فیلم نحوه نصب نرم افزار توضیح داده می‌شود.
2زبانه Room001: شروع کار با Preferences
3بخش Report001: نحوه تغییر تنظیمات پیشفرض Report نرم‎افزار
4قسمت Templates001: توضیحات مرتبط با بخش Template و توضیحات تکمیلی موارد دیگر
5زبانه Directory001: Cache و Directory
6زبانه Test Object001: ترانس جریان-Test Object
7زبانه Test Object001: توضیح زبانه Test Object در روم Transformer
8زبانه‌ي Vector Group___ Turns Ratio and No Load001: توضیح زبانهVectorGroupTurnRatioNoLoad و نحوه تست نسبت تبدیل، گروه برداری و جریان بی‌باری ترانس
9زبانه Magnetic Balance001: توضیح زبانه‌ی Magnetic Balance در روم Transformer
10زبانه Winding Resistance001: توضیح زبانه Winding Resistance و نحوه تست مقاومت سیم پیچ ترانس در روم Transformer
11زبانه Leakage Reactance/ Short Circuit Impedance001: توضیح زبانه Leakage Reactance (تست UK%) در روم Transformer

رله

به زودی ...