• aparat
+98 28 336 92 361

تستر

ردیفعنوانتوضیحاتدانلود
1Sequencer معرفی صفحه تست Sequencer
2Table view توضیح کلی ماژول table view
3StateNumber قسمت مربوط به شماره ی State و راست کلیک این ستون
4Insert Z Shot پنجره ی Insert Z Shot
5ColumnRightClick راست کلیک روی ستون فاز در همه‎ی حالات
6Binary Outتوضیحات قسمت‌های binary out، Trigger، Type، comment
7Detail Viewمعرفی ماژولdetail view، زبانه یAnalog out، بخشstate type، بخش set Mode and fault type و بخش analog output channel
8State Quickتعیین نوع(state type : quick) و توضیحات مربوط به آن
9Step Valueکار با بخش Step در Quick
10Quick Setting توضیحات بخش quick setting وقتی state type از نوع quick باشد
11Delta Tادامه ی توضیحات ماژول detail view بخش delta T زمانی که state typeروی quick تنظیم شده باشد
12Step Ramp Start Value، Step Value و Final Value و همچنین Con in Freq Stepدر Step Ramp
13Step RampReset Value ,RampDescription ,Step Ramp Setting و Simple Mode در Step Ramp
14ContinuousRampStart Value، Continuous Ramp Setting، Final Values وOffset Value در Continuous Ramp
15Harmonic Analog Output Channels، .#2و Free_Order Harmonic #1.در Harmonic
16Transientزبانه Analog Out وقتی در حالت Transient باشد .
17Sequencerتوضیح قسمت جدول مقادیر وقتی State Type ازنوعTransient باشد.
18Trackingتوضیح بخش tracking در ماژول Detail View
19Binary Output توضیح قسمت bInary output ها ،در بخش Ztracking ، ماژول Detail View
20Binary Out توضیح زبانه Binary Out در ماژول Detail View، توضیح زبانه Trigger
21Trigger توضیح بخش State Termination ، گزینه های Time out ، Space Key Press ، Condition as Specified Below و بخش Binary Trigger Condition
22Trigger Logic Minimum Timeبخش Trigger ،Trigger Logic Minimum Time و Delay After Binary Trigger و Report Setting
23Measurement View معرفی ماژول Measurement View
24Time Assessment توضیح زبانه Time Assessment و موارد استفاده شده در جدول:Name ،Ignore Before ،Ignore After ، Start1 و Stop
25Time Assessment توضیح زبانه Time Assessment قسمت Tnom ، Tdev+ ، ،Tdev- ، T Act ، Tdev ، Assessment ، ___User Comment
26Time Assessment توضیح راست کلیک های فعال در زبانه Time Assessment: Copy ، Paste ، Insert ، Add ، Delete ، Link to XRio ، Remove Link
27LevelAssessment توضیح زبانه level Assessment و موارد استفاده شده در جدول .و نکات مربوط به Level Assessment
28RampAssessment توضیحات زبانه Ramp Assessment در ماژولView Measurement
29Ramp Assessment ادامه توضیحات زبانه Ramp Assessment در ماژولView Measurement
30Calculated Assessment توضیحات زبانه Calculated Assessment و موارد استفاده شده در جدول مقادیر Calculated
31Transient Assessment توضیحات زبانه Transient Assessment در ماژولMeasurement View
32Transient Assessment ادامه توضیحات زبانه Transient Assessment در ماژولMeasurement View
33Transient Assessment ادامه توضیحات زبانه Transient Assessment در ماژولMeasurement View
34distance مفهوم زمان در روم دیستانس
35distance آشنایی کلی با روم دیستانس
36Distance.TestView تعریف Shot Test و check Test و Search Test در روم دیستانس
37Distance.TestView توضیحات ماژول Test View زبانه Shot Test
38 Test point توضیح زبانه shot Test بخش Test point
39Z Relative مفهومZ Relative
40shot Test توضیح زبانه shot Testبخش detail
41Detail.Tnom زمان عملکردی هر زون در روم دیستانس
42fault loop توضیح fault loop
43shot نحوه ایجاد shot در روم دیستانس
44Shot Test توضیح در مورد دکمه Sequence در زبانه Shot Test در ماژول Test View در روم دیستانس
45Shot توضیح جدول shot
46RCSHowHide آشکار یا پنهان کردن جدول shot
47Check Test توضیح زبانه ی Check Test
48search test توضیح درباره ی‌زبانه ی search test
49TestModel توضیح روش جریان ثابت و توضیح کلی (قسمت 1)
50max fault impedance توضیح بخش max fault impedance در زبانه‌ی setting
51Voltage توضیح روش ولتاژ ثابت توضیح کلی(قسمت 1)
52Voltage توضیح روش ولتاژ ثابت وتوضیح جزئی و تاثیرات این روش(قسمت2)
53fault inception توضیح در مورد زاویه ی خطا یا fault inception
54 fault inception توضیح کلی درباره‌ی مد های fault inception
55ignore توضیح ignore در زبانه ی setting
56ZT Diagram آشنایی با ماژول ZT Diagram
57ZT Diagram پیدا کردن زمان تلرانس های نواحی مختلف
58ZT Diagram برخی از ویژگی های شکست تلرانس در نمودار ZT
59ZT Diagram توضیح کلی ماژول ZT Diagram
60Differential توضیح کلی روم دیفرانسیل
61Differential توضیح زبانه Shot Test و اضافه کردن نقاط تست
62Differential توضیح قسمت Detail
63Differential Room توضیح قسمت Fault Type در زبانه Shot Test (ِDifferential Room)
64Sequence توضیح دکمه Sequence و ایجاد نقاط در مسیر یا زاویه مشخص
65Check Test توضیح اجزای زبانه Check Test
66Search Test توضیح زبانه Search Test و نحوه کشیدن خط سرچ
67Search Test توضیح دکمه های زبانه Search Test
68Search توضیح جدولSearch در روم دیفرانسیل
69Search توضیح راست کلیک قسمت های مختلف جدول Search در روم دیفرانسیل
70Stability توضیح زبانه Stability (پایداری ترانس)
71Stability جدول Stability ، گزینه های Add ، Remove ، Add to
72PrefaultTimeتوضیح قسمت Prefault ، زبانه Setting ، روم دیفرانسیل
73MaxFaultTime توضیح قسمتMax Fault Time (Abs)
74MaxFaultTime ادامه Max Fault Time و توضیح Max Fault Time (Rel)
75PostFaultTime توضیح قسمتPost Faut
76DelayAfterTrigger توضیح زمان Delay After Trigger
77TimeReference توضیح Time Reference ، Fault Inception و Starting
78LoadCurrent توضیح قسمت Load Current از زبانه Setting روم دیفرانسیل
79TriggerTab توضیحات زبانه Trigger ،و استفاده از قوانین منطقی برای تست
80Preference توضیح جدول IP ها
81Preference توضیح در مورد وارد کردن IP دستگاه
82Preference توضیح در مورد نحوه اتصال به دستگاه و به‌روز رسانی
83Preference طریقه تغییر IP دستگاه
84Preference تنظیمات مربوط به فن دستگاه و توضیح در مورد رم دستگاه Vebko و نحوه چک کردن آن و تعیین محدوده دما برای دستگاه
85Preference توضیح در مورد حداکثر دمای دستگاه و ارت دستگاه و کانال‌های جریان ولتاژی دستگاه
86Preference توضیح قسمت Binary Input Status (مشخص شدن وضعیت اتصال کوتاه یا باز بودن Binary Input های دستگاه)
87Preference توضیح در مورد بخش DC دستگاه
88Preference توضیح زبانه Available Device و نحوه پیدا کردن IP دستگاههای متصل شده
89Preference شروع کار با Preferences
90ReportPackage تنظیمات کلی مربوط به بخش Report در تمامی روم ها
91ReportGenerator انتخاب کردن فایل ها و فولدرها در پنجره Report Generator
92ReportGenerator تنظیمات Overwrite فایل های تکراری در پنجره Report Generator
93ReportGenerator بارگذاری تنظیمات در پنجره Report Generator
94Device توضیحات قسمت Device
95Device توضیحات قسمت Nominal Value (توضیحاتی در مورد مشخصات ولتاژ نامی و جریان نامی)
96Device توضیح درباره ماکزیمم ولتاژ و ماکزیمم جریان
97Room توضیحات بخش Manage Room Template (اضافه کردن تنظیمات از Template)
98StyleOfTable توضیح مدل نوشتن در جداول نرم افزار
99Cache توضیح درباره جدول Cache و نحوه پاک کردن آنها
100Menu توضیح کلی Test Object
101Menu توضیح کلی Test Object
102Menu توضیح کلی Test Object
103ZoneSetting توضیح زونهای مختلف
104Nominal Values توضیح بخش Nominal Values (تنظیم مقادیر اولیه برای object حفاظتی مورد تست)
105CT Nominal Values توضیح قسمت CT Nominal Values (تنظیم نسبت تبدیل CT ها در اولیه و ثانویه)
106ProtectionDevice محاسبات فرمول های مربوط به ibias و ضریب k(مشخصه خطای دیفرانسیلی)
107No combined characteristics توضیح بخش No combined characteristics
108Reference Winding توضیح بخش Reference Winding
109ReferenceCurrent جریان رفرنس بر اساس جریان گذرنده از ترانس باشه یا بر اساس جریان گذرنده از CT
110ZeroSequenceElimination اگر خطایی خارج از CT رخ بدهد جریان از طریق نوترال ترانس بر می گردد و جریان CT با جریان CT دیگر اختلاف پیدا می‌کند و رله تریپ می‌دهد
111TestTime توضیح قسمت Test Time Setting (زمان انجام تست)
112DIffCurrentSetting توضیحات بخش جریان نامی
113Diff Time Setting توضیح بخش Diff Time Setting (زمان نامی تریپ رله)
114CurrentTolerance توضیح بخش تلرانس جریان نامی
115TimeTolerance توضیح تلرانس زمان نامی
116Harmonic توضیحات زبانه Harmonic
117OverCurrent توضیحات کامل در مورد کارایی المنت ، زبانه های مربوط به المنت و مکان آن در نرم افزار تست
118OverCurrent توضیح در مورد انواع المنت ها و خصوصیات هر المنت و نحوه فعال و یا غیرفعال بودن هر المنت
119ElementProperties توضیحات کامل در مورد خصوصیات هر المنت و اجزایی که در هر المنت قابل ویرایش و مقدار می باشند و با فرض مقادیر مفروضه
120ElementProperties توضیحات کامل در مورد خصوصیات هر المنت و اجزایی که در هر المنت قابل ویرایش و مقدار می باشند و با فرض مقادیر مفروضه
121Element توضیح در مورد اضافه ، کپی ، حذف ، بالا و پایین بردن هر المنت و توضیحات کامل در مورد تک تک کلیدهای این بخش
122XrioXrio
123XrioXrio 1
124XrioXrio 2
125XrioXrio 3
126XrioXrio 4

رله

ردیفعنوانتوضیحاتدانلود