ردیفاستاننوع شرکتکارشناس مربوطهنام شرکتتعداد تسترتعداد رلهشرکت واسط
1
 • آذربایجان شرقی
 • تعداد رله:2
 • تعداد تستر:12
برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان20شرکت مهندسی فرا نیرو
2
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 12-
3
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان30-
4
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی20-
5
 • شماره موبایل :09021804586
مجتمع فولاد صنعت بناب20-
6
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پالایش نفت تبریز 10-
7
 • شماره موبایل :09021804586
گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق10-
8
 • خراسان جنوبی
 • تعداد رله:3
 • تعداد تستر:4
دانشگاه
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه بیرجند13-
9
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت ابداع صنعت برق10-
10
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی10-
11
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس سلیمانپور10-
12
 • خراسان رضوی
 • تعداد رله:11
 • تعداد تستر:32
نیروگاه
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق مشهد10-
13
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ50-
14
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مهندسی بازرگانی روشن گستر توس10-
15
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تجهیزات ابزارآزما09-
16
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت پیمان خطوط شرق10-
17
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت فناوران صانع شرق20شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
18
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان ،مجتمع سنگ آهن سنگان10-
19
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق10-
20
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق طوس 10شرکت افق تامین انرژی طوس
21
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه02-
22
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه ای خراسان 50-
23
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی10-
24
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس ساقی 10-
25
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت کاوش نیرو گستر پاژ10-
26
 • شماره موبایل :09021804902
هانا انرژی ایرانیان10-
27
 • شماره موبایل :09021804902
اترک سازه پارس گستر10-
28
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پارس فولاد سبزوار10-
29
 • شماره موبایل :09021804902
مشهد تدبیر10-
30
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت فن آوران انرژی طوس40شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
31
 • شماره موبایل :09021804902
زرین سامانه شرق10-
32
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس یاهو10-
33
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت شعاع گستر شرق 10-
34
 • خراسان شمالی
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:2
توزیع استان
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی10-
35
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 10شرکت تولید نیروی برق شیروان
36
 • خوزستان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:33
پتروشیمی
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی فجر20-
37
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان (تنانیر)100-
38
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس محسن کاویانی باغبادرانی10-
39
 • شماره موبایل :09021804578
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس10-
40
 • شماره موبایل :09021804592
شرکت توزیع نیروی برق اهواز10-
41
 • شماره موبایل :09021804578
پتروشیمی رازی10-
42
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس قصابیان10-
43
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی اروند10-
44
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس غلامیان10-
45
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد جهان آرا اروند20شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان
46
 • شماره موبایل :09021804586
فولاد اکسین خوزستان10-
47
 • شماره موبایل :09021804586
مجتمع فولاد روهینا جنوب10-
48
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پالایش نفت آبادان 10-
49
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت نفت و گاز اروندان10-
50
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون10-
51
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد شادگان10شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
52
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز10-
53
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر10شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
54
 • شماره موبایل :09021804578
پتروشیمی آب نیرو-بندر امام10-
55
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پترو کیمیای ابن سینا10-
56
 • شماره موبایل :09021804902
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی ره10شرکت فنی مهندسی همت کاران
57
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس سعید کریمی10-
58
 • زنجان
 • تعداد رله:1
 • تعداد تستر:2
برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای زنجان11-
59
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه10شرکت پرشیان انرژی جی
60
 • سمنان
 • تعداد رله:8
 • تعداد تستر:7
برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای سمنان20وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان
61
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شاهرود(دانشگاه صنعتی شاهرود) 26-
62
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان12-
63
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع سمنان 10-
64
 • شماره موبایل :09021804593
دانشگاه سمنان10شرکت برق منطقه‌ای سمنان
65
 • سیستان و بلوچستان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:3
دانشگاه
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان10-
66
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت تولید نیروی برق زاهدان10-
67
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان10وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان
68
 • فارس
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:22
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات نیروی برق فارس70-
69
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت پترو پارس قدرت10-
70
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی شیراز10-
71
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق شیراز10-
72
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت محور آزمای فارس40-
73
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت توان انرژي‌پرداز پارسيان شيراز پيشرو10-
74
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس علیپور20-
75
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس مسعود روشنی10-
76
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه ای فارس10-
77
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت گسترش انرژی متین آسیا10-
78
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس مولائی10-
79
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پالایش نفت شیراز10-
80
 • قزوین
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:3
نیروگاه
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (واحد سیکل ترکیبی)10-
81
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت نوآوران برق آریا10-
82
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تحلیلگران آرما پویش10-
83
 • قم
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:3
توزیع استان
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان قم10-
84
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه سیکل ترکیبی قم10شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس
85
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد غرب آسیا10-
86
 • آذربایجان غربی
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:4
شرکت مهندسی
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت سنجش صحت ارومیه10-
87
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مهندسی متین نیروی زاگرس10-
88
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی10-
89
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه آبی سردشت10شرکت فراب
90
 • کردستان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
پتروشیمی
 • شماره موبایل :09021804578
شركت پتروشیمی کردستان10-
91
 • کرمان
 • تعداد رله:2
 • تعداد تستر:22
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیروی استان کرمان90-
92
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان12عقیق شیمی
93
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت خدمات فنی و مهندسی نوگران قدرت10-
94
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم کاربردی کرمان10-
95
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد زرند ایرانیان10-
96
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت کارمانیا ولتاژ10-
97
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای کرمان10وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان
98
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان20-
99
 • شماره موبایل :09021804586
مجتمع جهان فولاد سیرجان10شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان
100
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان10وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم کاربردی کرمان
101
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان10شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
102
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت نیرو صنعت سرچشمه10-
103
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مس شهر بابک10شرکت ملی صنایع مس ایران
104
 • کرمانشاه
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:18
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت پیمان غرب90-
105
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت کاوا توان زاگرس10-
106
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس شمشادی10-
107
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو10شرکت فراب
108
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق بیستون10شرکت تولید نیروی برق حرارتی بیستون
109
 • شماره موبایل :09021804586
شركت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه20وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده فنی و مهندسی
110
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پلیمر کرمانشاه10-
111
 • شماره موبایل :09021804902
طرح و توسعه پیمان زاگرس10-
112
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس ملکشاهی10-
113
 • کهگیلویه و بویر احمد
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
پالایشگاه
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران10-
114
 • گلستان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
نیروگاه
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه علی آباد گلستان10شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا
115
 • گیلان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:8
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی گیلان زمین30-
116
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان معاونت بهره‌برداری10-
117
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت احداث نیرو صنعت پارس20-
118
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق لوشان10شرکت تولید نیروی برق لوشان
119
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس گوهردانی10-
120
 • لرستان
 • تعداد رله:1
 • تعداد تستر:1
دانشگاه
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه لرستان11-
121
 • مازندران
 • تعداد رله:7
 • تعداد تستر:13
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش)60-
122
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای مازندران10-
123
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه علم وفناوری مازندران15-
124
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر11-
125
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق نکا (شهید سلیمی)10شرکت رشد صنعت نیرو
126
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس جعفری 20-
127
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس روانگرد01-
128
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس فرهادی10-
129
 • مرکزی
 • تعداد رله:10
 • تعداد تستر:21
خدمات نیروگاهی
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه ها10-
130
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (بتانیر)150-
131
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای باختر110-
132
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی شازند10-
133
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مهندسین باختر مشاور 10-
134
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند10-
135
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت فجر تابلو10-
136
 • هرمزگان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:10
برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان10-
137
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آرمان نیرو هرمزگان40-
138
 • شماره موبایل :09021804578
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس10 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک)
139
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت آب و برق کیش10-
140
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش10شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
141
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان10-
142
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آلومینیوم المهدی10-
143
 • همدان
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:1
نیروگاه
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح10-
144
 • یزد
 • تعداد رله:7
 • تعداد تستر:21
پیمانکار پست
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت کیان ایساتیس پارس10-
145
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای یزد16-
146
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت نیرو فراز جنوب شرق60-
147
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق یزد10-
148
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت الکترو کویر یزد10-
149
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه یزد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 11-
150
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت توان تجهیز آزما10-
151
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس سالار فرشید10-
152
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت آهن وفولاد ارفع10-
153
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد چادرملو10(شرکت احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس (پامیدکو
154
 • شماره موبایل :09021804902
نصر نیروی یزد20-
155
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس حسن دهقان10-
156
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت آریا قدرت کویر20-
157
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس مسعود کریمی10-
158
 • اصفهان
 • تعداد رله:6
 • تعداد تستر:39
تعمیرات برق منطقه ای
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت اختر برق اصفهان130-
159
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مهندسی توانمند برق اصفهان10-
160
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری10-
161
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تولیدی و پیمانکاری تأسیسات برقی یم10-
162
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان10-
163
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی اصفهان10-
164
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت برق منطقه‌ای اصفهان10-
165
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان10-
166
 • شماره موبایل :09021804592
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان10-
167
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت نیرو دانش اسپادانا10-
168
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تبدیل نیرو آریا10-
169
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس رحیمی 10-
170
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت ارتباط‌ اندیشان صنعت صفاهان10-
171
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد مبارکه11شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان
172
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پالایش نفت اصفهان20-
173
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت منطقه دو عملیات انتقال گاز اصفهان10-
174
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولاد سبا10شرکت نوید نیرو سپاهان
175
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق15-
176
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت نیرو ترانس سپاهان10-
177
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت فنی مهندسی همت کاران10-
178
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان 10شرکت ساخت وبهره برداری انرژی نوین
179
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس ناظریان10-
180
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک10-
181
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس میرمحمدی10-
182
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس نصر10-
183
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت پویا نیرو اسپادانا10-
184
 • البرز
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:6
توزیع استان
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز10-
185
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه شهید منتظرقائم10-
186
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران20-
187
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت نیرو پرداز انرژی10-
188
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین10-
189
 • بوشهر
 • تعداد رله:3
 • تعداد تستر:13
پالایشگاه
 • شماره موبایل :09021804578
مجتمع گاز پارس جنوبی (فاز 9و10) پالایشگاه پنجم10-
190
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس 22شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر
191
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت نیر پارس10-
192
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی پارس20-
193
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم(فازهای6و7و8)10-
194
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه ششم(فازهای15و16)10-
195
 • شماره موبایل :09021804578
مجتمع پارس جنوبی پالایشگاه نهم فاز (12)20شرکت ژالکه
196
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی مرجان10-
197
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پترو پالایش کنگان10-
198
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس محمودی01-
199
 • شماره موبایل :09021804902
پارس ولتاژ دشتستان10-
200
 • تهران
 • تعداد رله:25
 • تعداد تستر:108
پیمانکار پست
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مهندسی فرا نیرو30-
201
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مشانیر10-
202
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت توانیر10-
203
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت توسعه انرژی تلاش گستر10-
204
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مهندسی آریانیر30-
205
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت نیوند انرژی پویا10-
206
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مدیریت شبکه برق ایران10-
207
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی20-
208
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی11-
209
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت اریکه صنعت وارنا10-
210
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر)180شرکت برق منطقه‌ای تهران
211
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی دماوند10-
212
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران20-
213
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت رای صنعت ساسان20-
214
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شریف20-
215
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت تکنو انرژی سپهر (تسکو)01-
216
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت صفا نیکو سپاهان10-
217
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پترو صنعت جنوب10-
218
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت ذوب آهن پاسارگاد10-
219
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران30-
220
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تابان تابلو شرق10-
221
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس صادقی10-
222
 • شماره موبایل :09021804592
شرکت تأمین سیستم‌های کنترل و مخابرات ایران10-
223
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی لرستان10-
224
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز13-
225
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران10-
226
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت منطقه سه عملیات انتقال گاز تهران10-
227
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت فرسا شیمی10-
228
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو10-
229
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت مدیریت تولید برق بعثت10-
230
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ20-
231
 • شماره موبایل :09021804592
پژوهشگاه نیرو10شرکت توانیر
232
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا (O&M)20-
233
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تابعه 110-
234
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان10-
235
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت اهرام فناوری قدرت10-
236
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مبنا نیرو10-
237
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تامین تابلو اشتهارد20-
238
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت انرژی سازان تکین10-
239
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه علم و صنعت10-
240
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت همیان‌فن30-
241
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت مبنا صنعت آرین10شرکت هیربدان
242
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت پتروشیمی جم10-
243
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت پارسیان انرژی پرتو10-
244
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت نیرو آزما پیام10-
245
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت ایستا نوآوران نیرو 10-
246
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس ارجمند10-
247
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت رای آوین فن20-
248
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا 10-
249
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس صحرائیان10-
250
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت نوآوران آرمان پویا10-
251
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس مهرداد کثیری10-
252
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت توسعه خطوط صنعتی 10-
253
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت فولمن 10شرکت ملی صنایع مس ایران
254
 • شماره موبایل :09021804578
پتروشیمی کاویان10-
255
 • شماره موبایل :09021804578
پتروشیمی پلی نار10-
256
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت پیمان نیرو10-
257
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس زعفرانی10-
258
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت نوین آریا پترونیر10-
259
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس ایرانیان10-
260
 • شماره موبایل :09021804593
نیروگاه سیکل ترکیبی پرند10شرکت تولید برق پرند مپنا
261
 • شماره موبایل :09021804593
شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد20-
262
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس استکی 10-
263
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران10-
264
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت الوند توان انرژی10امانی(وبکو)
265
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب10-
266
 • شماره موبایل :09021804593
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی برق219شرکت توزیع نیروی برق تهرانشرکت برق منطقه‌ای تهرانشرکت برق منطقه‌ای تهران
267
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس ناظمی01-
268
 • شماره موبایل :09021804902
کنترل قدرت پارس20-
269
 • شماره موبایل :09021804902
کیا الکترونیک فراز20-
270
 • شماره موبایل :09021804902
مهندس شاه محمدی10-
271
 • شماره موبایل :09021804578
شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس10-
272
 • شماره موبایل :09021804579
شرکت دانش انرژی سریر10-
273
 • چهار محال و بختیاری
 • تعداد رله:0
 • تعداد تستر:3
شرکت مهندسی
 • شماره موبایل :09021804902
شرکت حفاظ صنعت آریا10-
274
 • شماره موبایل :09021804586
شرکت ورق خودرو چهار محال بختیاری 10-
275
 • شماره موبایل :09021804586
فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری10-
مجموع کل: 41486